Seuran toiminta

OULUNKYLÄN KIEKKO-KERHO

TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET

OKK on juniorikasvattajaseura. OKKn tavoitteena on tarjota pelaajille mahdollisuudet harrastaa ja oppia jääkiekkoa laadukkaasti hoidetussa seurassa. Ikäluokkien urheilullisissa tavoitteissa otetaan huomioon lasten, nuorten ja joukkueiden yksilölliset näkökulmat.

SEURAN JOUKKUEET

Tavoitteena on, että seuralla on lasten ja nuorten joukkueita kaikissa ikäluokissa.

Aikuisjoukkueita perustetaan kysynnän ja seuran resurssien mukaan harraste- ja ikämieskiekkoon sekä divisioonajoukkueisiin.

KASVATUKSELLISET ARVOT JA TAVOITTEET

OKK:ssa kasvatukselliset tavoitteet ovat kaikkien ikäluokkien pelaajille samat. Ohjaajien ja valmentajien tavoitteena on kasvattaa pelaajat

urheilulliseen ja terveelliseen elämäntapaan, joka takaa heille hyvän peruskunnon

myönteisen, itseensä luottavan ja terveen minäkuvan omaaviksi nuoriksi, jotka osaavat iloita onnistumisistaan ja kannustaa kavereitaan epäonnistumisissakin

muiden pelaajien huomioonottamiseen ja ryhmässä toimimiseen

hyväksymään erilaiset ihmiset

toimimaan kärsivällisesti vaihtelevissa olosuhteissa

huolehtimaan annetuista tehtävistä, varusteista ja hygieniastaan

toimimaan yhteisön sääntöjen edellyttämällä tavalla

huolehtimaan koulunkäynnistä ja olemassa olevasta ympäristöstä

Hyvä joukkuehenki syntyy vain, kun jokainen haluaa tehdä työtä sen eteen. Jokaisen tulee olla kannustava joukkuekavereita kohtaan kaikissa tilanteissa, epäonnistumisissakin.

OKK:n arvoihin kuuluvat urheilullinen elämäntapa, vastuuntunto joukkueesta ja seuran toiminnasta, toiminnan avoimuus, lähimmäisen kunnioittaminen, tasapuolinen kohtelu harjoituksissa ja peleissä sekä ympäristökasvatus.

PÄIHTEETÖN PELIKENTTÄ

OKKn tavoitteena on kasvattaa pelaajat urheilulliseen elämäntapaan. Siihen eivät kuulu alkoholin, huumaavien aineiden tai nuuskan käyttö eikä tupakointi. Nämä ovat kiellettyjä kaikissa seuran tilaisuuksissa. Joukkueiden toimihenkilöiden ja vanhempien velvollisuus on olla hyvänä esimerkkinä sekä huolehtia asiaan liittyvästä ohjauksesta ja valvonnasta.

SEURA

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-6 seuran vuosikokouksessa valittua henkilöä. Hallitus käyttää seuran päätös– ja toimeenpanovaltaa. Hallitus käsittelee uusien joukkueiden perustamiset sekä tukee ja ohjaa joukkueiden toimintaa. Hallitus nimeää seuran luottamus- ja toimihenkilöt. Hallitus järjestää vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti seuran käytännön toiminnan, valvoo seuran taloutta ja valitsee valmennuspäällikön ehdotuksesta valmentajat joukkueille.

HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja valitaan seuran vuosikokouksessa joka toinen vuosi. Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä sekä edustaa seuraa ulospäin. Puheenjohtaja on seuran työntekijöiden esimies. Varapuheenjohtaja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena. Osapäiväisen seurakoordinaattorin tehtäviin kuuluu operatiivisen toiminnan toteuttaminen, joukkueiden ohjeistaminen ja seuran talouden seuranta. Kirjanpito on ulkoistettu. Kokopäiväisen valmennuspäällikön tehtäviin kuuluu valmennus- ja urheilutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Seuran nimeää ympäristövastaavan, joka ylläpitää seuran ympäristöohjelmaa ja informoi joukkueita seuran ympäristötavoitteista ja -kasvatuksesta. Hallitus voi nimetä turvallisuusvastaavan ylläpitämään seuran turvallisuusohjelmaa ja informoimaan joukkueita turvallisuusasioissa.

SEURAN TOIMINTA

OKKn valmennus- ja kilpailutoiminta tapahtuu juniori-ikäluokkajoukkueissa. Jokainen joukkue vastaa omasta toiminnastaan seuran yleislinjojen mukaan itsenäisesti. Joukkue on velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä ja arvoja sekä muita hallituksen antamia ohjeita. Joukkueet saavat seuralta tarvittavat ohjeet toimintaansa varten.

JOUKKUEET

Joukkueen vanhemmat valitsevat joukkueen kokouksessa joukkueenjohtajat, rahastonhoitajan ja huoltajat sekä näille tarvittavan määrän apuvoimia. Seura valitsee vastuuvalmentajan ja apuvalmentajat, -ohjaajat. Tavoitteena on, että nuoremmissa, alle 10-vuotiaiden ikäluokissa olisi käytettävissä yksi ohjaaja 5-6 pelaajaa kohti. Vanhemmissa ikäluokissa vanhempien rooli ohjaajina vähenee ja joukkueille pyritään löytämään ulkopuolinen valmentaja seuran toimesta.

Toimihenkilöt muodostavat joukkueen tukiryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteutumisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Toimihenkilöt valitaan aina kaudeksi kerrallaan. Toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueissa ja heille suositellaan seuran jäseneksi liittymistä. Seura kouluttaa toimihenkilöitä tarvittaessa sekä pitää tarvittaessa informatiivisia kokouksia, esimerkiksi joukkueenjohtajien Jojo-kokous 1-2 krt / kausi.

Seuran hallitus vahvistaa vuosittain valmentaja-, joukkueenjohtaja ja rahastonhoitajavalinnat.

Joukkueen kokous ja pelaajat tekevät kauden alussa joukkueen toimintaa ohjaavat joukkueen pelisäännöt ja päättävät joukkueen toimintasuunnitelmasta. Joukkueen sääntöjen laatimisessa avustavat seuran valmennuspäällikkö ja hallituksen ko. ikäluokan vastaavat. Säännöt tehdään SJL:n sääntömateriaalin pohjalta ja ne toimitetaan kauden alussa seuran toimistolle sekä jääkiekkoliittoon. Toimintaohjeista näet toimihenkilöiden toimenkuvaukset.

PELAAJIEN VANHEMMAT

Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita. Vanhemmilla on päävastuu toimihenkilöiden laatiman budjetin ja toimintasuunnitelman taloudellisesta toteutumisesta. Vanhemmat allekirjoittavat pelaajasopimuksen lapsen ollessa alle 18-vuotias. Lisäksi vanhemmat toimivat seuran tavoitteiden ja arvojen mukaan, sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä, joukkueen yhteisiä pelisääntöjä sekä toimimaan niiden ja SJL:n sekä alueen sääntöjen mukaan. Osallistuvat joukkueen vapaaehtoistyöhön yhteisen harrastuksen hyväksi sekä ymmärtävät omalta osaltaan toiminnassaan lasten harrastustoiminnan periaatteet.

Pelaajien vanhemmilta edellytetään rakentavaa ja kannustavaa asennetta lasten harrastusta kohtaan. Arvostava käyttäytyminen tuomareita, vastustajia, näiden vanhempia sekä oman joukkueen jäseniä kohtaan kuuluu OKK- henkeen. Näitä periaatteita rikkovaa henkilöä kohtaan joukkue ja seuran hallitus voivat ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla joukkueen työrauha ja seuran maine voidaan palauttaa. Toimenpiteinä voidaan käyttää mm. puhuttelua, määräaikaista kieltoa osallistua joukkueen / seuran tilaisuuksiin tai muita kurinpidollisia ja ohjaavia toimia.

TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Joukkueen vanhempainkokous ja pelaajat tekevät kauden alussa joukkueen toimintaa ohjaavat joukkueen pelisäännöt ja päättävät joukkueen toimintasuunnitelmasta. Joukkueen sääntöjen laatimisessa avustavat seuran valmennuspäällikkö ja toiminnanjohtaja. Säännöt tehdään Nuoren Suomen ja SJL:n sääntömateriaalin pohjalta ja ne toimitetaan kauden alussa seuran toimistolle.

OTTELUT JA TURNAUKSET

Seura ilmoittaa ja osallistuu joukkueillaan Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) ja jääkiekkoliiton Pääkaupunkiseudun- alueen näille ikäluokille tarkoitettuun sarjatoimintaan ja noudattaa jääkiekkoliiton sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Tavoitteena on ilmoittaa joukkueet niiden pelaajien taitotasoa parhaiten vastaaville sarjatasoille, jolloin ottelut ovat tasaisia ja pelaajia kehittäviä.

Seura ei aseta menestymistavoitteita joukkueilleen, vaan antaa valmentajille / ohjaajille mahdollisuuden keskittyä pelaajien henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen.

Joukkueet voivat osallistua ylialueellisiin harjoitussarjoihin, turnauksiin ja pelata harjoitusotteluita joukkueen hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa, huomioiden alueen, liiton ja seuran säännöt ja ohjeet.

Turnauksissa tulee huomioida seuran alueen ja liiton antamat ohjeet. Seuralta joukkue joutuu anomaan luvan seuraavissa tapauksissa:

Turnaus on ulkomailla (tarvitaan myös kv-ottelulupa liitosta)

Joukkue järjestää itse turnauksen (anottava lupa myös alueelta)

Seura järjestää mahdollisuuksien mukaan joka vuosi turnauksen Malmin jäähallilla. Turnaukseen voivat osallistua kaikki halukkaat ikäluokat. Turnauksen organisoimiseksi toiminnanjohtaja kutsuu koolle turnaustoimikunnan, joka valmistelee ja toteuttaa turnauksen yhdessä kaikkien mukanaolevien ikäluokkien kanssa.

PELAAJAN RANKAISEMINEN

Joukkueena harjoittelu ja pelaaminen vaatii kurinalaista ja yhtenäistä toimintaa. Aiheettomat poissaolot ja häiritsevä käyttäytyminen haittaavat asianomaisen omaa kehittymistä sekä koko joukkueen toimintaa.

Ensisijaisena rangaistusmuotona on valmentajan puhuttelu harjoitusten aikana. Jos on välttämätöntä, valmentaja voi sulkea pelaajan määräajaksi joukkueen toiminnan ulkopuolelle. Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erityisen painavista, hyvien tapojen vastaiseen käytökseen liittyvistä syistä. Erottamisesta päättää aina seuran hallitus. Tähän kohtaan ja kaikkeen joukkueiden toimintaan liittyvät erimielisyydet ja epäselvyydet ratkoo viime kädessä seuran ongelmanratkaisuelin.

JÄÄVUOROT JA NIIDEN HALLINTA

OKK on muiden helsinkiläisten seurojen kanssa yhteistyössä Jääkenttäsäätiön jäänjakotoimikunnassa, joka jakaa keskitetysti jääaikaa Helsingin kaupungin alueella olevista halleista. OKKssa jäälle lasketaan keskituntihinta, eli kaikille joukkueille jään hinta on sama riippumatta paikasta tai ajasta.

OKKssa on Jäänjakaja, joka jakaa seuran saamat jäät eri ikäluokille SJLn harjoitussuositusten mukaisesti. Pyrimme jakamaan joukkueille vakiovuoroja, jotta perheet ja pelaajat saavuttaisivat paremman elämänhallinnan.

Joukkue on vastuussa saamistaan jäävuoroista. Mikäli joukkue ei käytä saamaansa jäävuoroa, on asia ilmoitettava välittömästi. Jäänjakaja tarjoaa vapautuvaa jäävuoroa ensin seuran omille joukkueille ja sen jälkeen muille käyttäjille. Jos vapautuvalle jäävuorolle ei löydy käyttäjää, laskutetaan joukkuetta vaikkei se vuoroaan käyttäisikään.

OKK harjoittelee seuraavissa jäähalleissa: Malmi, Oulunkylä ja Kaarela. OKK on Malmin hallin yksi perustajaseuroista. Malmin halli toimii OKK:n kotihallina, josta pyritään saamaan mahdollisimman paljon jäätä seuran käyttöön.

SEURAN JA JOUKKUEIDEN TALOUDEN HOITO

OKKn seuratason taloudenhoitajana toimii talousvastaava. Seuran joukkueiden taloutta hoitaa joukkueen rahastonhoitaja, joka toimittaa seuran ohjeiden mukaan kirjanpitomateriaalit toimistolle. Seuran tilikausi on 1.6 - 31.5.

Seuran nimiin voi varuste- ym. hankintoja tehdä vain etukäteen tehdyllä hallituksen päätöksellä.

Tuloverolain (1535/92) 22 § mukaan liikunta- ja urheiluseuroja voidaan pitää yleishyödyllisinä yhteisöinä mikäli ne täyttävät seuraavat kolme kriteeriä:

1. Yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi.

2. Yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei saa kohdistua rajoitettuihin henkilöpiireihin.

3. Yleishyödyllinen yhteisö ei saa tuottaa toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona tai kohtuullista suurempana palkkana

JOUKKUEEN VARAINHANKINTA JA TALOUDENHOITO

Ikäryhmä voi muodostaa yhden, kaksi tai useampia joukkueita, jotka voivat taloudellisesti ja harjoitusten osalta toimia yhtenä tai useampana ryhmänä. Tyypillisesti nuoremmissa ikäluokissa toimitaan yhtenä ryhmänä ja vanhemmissa kahtena erillisenä organisaationa.

OKKn joukkueet tekevät kullekin toimintakaudelle joukkueensa talousarvion, tulo ja menoarvion. Budjetin tekevät joukkueen rahastonhoitaja, joukkueenjohtaja ja vastuuvalmentaja yhdessä. Tämän budjettisuunnitelman joukkueenjohtaja esittelee joukkueen vanhemmille, jonka joukkuekokous hyväksyy. Hyväksytty budjettisuunnitelma on toimitettava toimintasuunnitelman liitteenä seuran hallitukselle (toimistolle) ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Jos joukkue jää velkaa seuralle kauden lopussa, seuraavan kauden jäävuorot eivät ala ennen kuin sitoumukset on hoidettu.

Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa tai rahaa varataan stipendien jakoon.

Joukkueen varojen käyttöä valvovat rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on seuran hallituksella. Joukkueeseen hyväksytty pelaaja ja/tai hänen vanhempansa allekirjoittaa pelaajasopimuksen kausittain, jossa on kuvattu pelaajan oikeudet ja vastuut, mm. maksujen maksamisesta ja kaudelta kerättävän maksun suuruus. Taloudellinen vastuu seuran suuntaan on rahastonhoitajalla ja joukkueenjohtajalla yhdessä.

Joukkueiden budjetit ja tilinpäätökset sekä hallituksen budjetti yhdistetään seuran budjetiksi ja tilinpäätökseksi, jonka tarkastavat seuran tilintarkastajat. Joukkueella voi lisäksi olla myös omat sisäiset tilintarkastajat. OKKn vuosikokous hyväksyy seuran budjetin.

Joukkueen toimihenkilöiden korvaukset:

Joukkue ei voi maksaa minkäänlaisia korvauksia missään muodossa joukkueen toimihenkilöille, pelaajille, heidän vanhemmilleen tai muille ulkopuolisille henkilöille.

Ainoana poikkeuksena joukkue voi joukkuekokouksen päättämällä ehdotuksella (pöytäkirja liitettävä kirjanpitoon) ja seuran hallituksen päätöksellä maksaa toimihenkilöille kulukorvauksia, jotka voivat olla verolain mukaisesti maksimissaan 2000 e / vuosi.

Joukkue maksaa valmentajien, joukkueenjohtajien ja huoltajien lisenssit.

Joukkueen suositellaan hankkivan toimihenkilöiden käyttöön OKKn edustusasun (valmentajatakki tai kevyttoppapuku). Edustusasua on velvoite käyttää OKKn valokuvauksessa ja peleissä.

Päivitetyt ohjeet annettu joukkueenjohtajille 7.4.21.

SEURAN TALKOOTYÖOHJE

Yhdistyksen jäsenet voivat talkootyönä tehdä varainhankintaa, joka ei ole seuran varsinaista yleishyödyllistä toimintaa. Talkootyölle on asetettu muun muassa seuraavat ehdot:

1. Talkootyöstä maksettu korvaus voi olla veroton vain rekisteröidylle, yleishyödylliselle yhdistykselle, joka käyttää varat yleishyödyllisten päämäärien tukemiseen.

2. Talkootyöstä tai tukijoiden hankinnasta saatava hyöty on jaettava laajemmalle piirille kuin työn suorittajille. Työn suorittajat eivät voi korvamerkitä hankkimiaan varoja omaan käyttöönsä (paitsi heikossa taloudellisessa asemassa olevat perheet). Henkilökohtaisen talkootyömäärän tai tukijoiden hankkimisen perusteella ei siis voi myöntää alennuksia joukkueen maksuista.

3. Työtä tehdään yhdistyksen perus- tai sitä tukevalla toimialueella.

4. Työltä on puututtava työn johto ja valvonta työn teettäjän osalta.

5. Talkootyö ei saa edellyttää mitään erityistä ammattitaitoa.

6. Talkootyö on luonteeltaan tilapäistä. Omaan lajiin välittömästi liittyvä talkootyösopimus (esim. edustuksen toimitsijavuorot peleissä) voi olla pitkäaikainenkin.

7. Työtehtävä on selvästi rajattu.

8. Työn teettäjä ei saa nimetä työn suorittajaa.

9. Talkootyö ei saa olla elinkeinotoimintaa.

Joukkueen kokous voi päättää, että perhe voi suoriutua talkoovelvoitteistaan maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille, kun talkoilla kerätään varoja koko joukkueen hyväksi. Joukkuekokous päättää talkootyön, myyjäistuottojen, sponsoritulojen ym. käytöstä.

Yritykset tekevät mainosyhteistyötä OKK:n kanssa, ei yksittäisen pelaajan. Hallitus määrittää kausittain joukkueen saaman osuuden kausijulkaisu- tai hallimainosmyynnistä.


   
Lisää uutisia
Oulunkylän Kiekko-Kerho
«  Elokuu   »
Kategoriat