Oulunkylän Kiekko-Kerho ry
23.10.2023 Voimassaolevat säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulunkylän Kiekko-Kerho ry ja sen kotipaikka ja toiminta-alue on Helsinki. Yhdistys on perustettu 24.03.1973 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä "seura".

Seuran kieli on suomi. Seuran värit ovat vihreä ja keltainen. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Jääkiekkoliitto ry:een, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SJL.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua juniori- tai

aikuisjoukkueissa. Lähinnä seura keskittyy jääurheiluun eri ikäluokissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

- järjestää jäsenilleen harrastus-, harjoitus- ja kilpailutoimintaa

- kiinnittää ehdotusten, aloitteiden ja hakemusten avulla viranomaisten ja muiden tahojen huomiota jääkiekon edellytysten parantamiseen

- harjoittaa julkaisutoimintaa.

- edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä

- voi järjestää turnaus- ja ottelutapahtumia

- johtaa ja valvoo jäsentensä harrastus- ja kilpailutoimintaa

- edustaa jäsenistöään Suomessa ja ulkomailla, pitää yhteyttä Suomen Jääkiekkoliitto ry:hyn sekä saman lajin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin.

- tukea maajoukkuetoimintaan

- koulutustoimintaa

- nuorisotoimintaa

- tiedotus- ja suhdetoimintaa

- kuntoliikuntaa

- muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

Toimintansa tukemiseksi seura voi

1. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

2. Omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä

3. Hankkia varoja

- järjestäen turnauksia

- järjestäen keräyksiä ja arpajaisia

- myymällä mainostilaa

- omistaen ja ylläpitäen urheilutiloja

- harjoittaen majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa

- välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta saa muutoinkaan muodostua luonteeltaan pääasiassa taloudelliseksi. Seura hankkii tarvittaessa toimintaansa varten asianomaisen luvan.

3§ Yhdistyksen jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sekä SJL:n sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä, ja joka tavalla tai toisella on jonkun seuran alaisen joukkueen toiminnassa mukana, joko pelaajana, toimihenkilönä, valmentajana tai alle 15-vuotiaan pelaajan huoltajana. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan doping-rikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. Seuran jäsen sitoutuu kaikessa seuran nimissä tehtävässä toiminnassa eettiseen, tasapuoliseen, syrjimättömään ja tasa-arvoiseen käyttäytymiseen.

Seuran varsinaiset jäsenet ovat:

- Pelaajajäseniä, jotka harjoittelevat ja pelaavat OKK:n joukkueissa tai ryhmissä ja suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen pelaajajäsenen jäsenmaksun.

- Huoltajajäsenet, joiden alle 15-vuotias lapsi pelaa OKK:n joukkueessa, ja jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen huoltajajäsenen jäsenmaksun.

- Toimihenkilöjäseniä, jotka toimivat vanhempainkokouksen ehdotuksesta ja seuran hallituksen hyväksyminä OKK:n joukkueissa joukkueenjohtajina tai taloudenhoitajina tai muussa tehtävässä ja suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen toimihenkilöjäsenen jäsenmaksun. Toimihenkilöjäseniksi katsotaan myös aikuisjäsenmaksunsa maksaneet hallituksen jäsenet.

- Kunniajäseniä, joiksi seura voi varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa kutsua seuran toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksessa.

Lisäksi seuralla voi olla

- Kannattajajäseniä, jotka ovat joko yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka ovat hyvämaineisia ja suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole seuran kokouksessa läsnäolo-, puhe- tai äänioikeutta. Seuran jäsenistä pidetään hallituksen hyväksymää luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan vähintään kotipaikka ja osoite. Nämä säännöt astuvat voimaan heti, kun ne on rekisteröity. Sääntöjen tultua voimaan myös jäsenmääritelmät astuvat voimaan, ja mikäli jäsen ei täytä uusien sääntöjen mukaista varsinaisen jäsenen määritelmää, muuttuu hänen jäsenyytensä automaattisesti kannattajajäsenyydeksi, eikä hänellä ole enää varsinaisen jäsenen velvollisuuksia eikä oikeuksia.

4§ Yhdistyksen jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintakauden loppuun asti.

5§ Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kaksi kuukautta aiemmin erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

6§ Yhdistyksen jäsenen erottaminen

Jäseneksi ottamiseen ja jäsenyydestä erottamiseen vaaditaan hallituksen kokouksen enemmistöpäätös. Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka toimii törkeästi vastoin kulloinkin voimassa olevia urheilun eettisiä periaatteita. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle jäsenrekisterin mukaiseen sähköpostiosoitteeseen. Jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Kuulluksi tulemisesta on ilmoitettava kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Hallitus on kutsuttava koolle kuulemistilaisuutta varten kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun erotettu on pyytänyt saada tulla kuulluksi. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto. Seuran hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

7§ Jäsenmaksun suuruus

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous vuosittain. Yhdistyksen joukkueissa pelaavilta jäseniltä peritään lisäksi joukkuemaksua, jonka suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa. Hallitus voi myöntää jäsenille maksuaikataulun muutoksen toimintamaksuista kirjallisen hakemuksen perusteella sairauden, opiskelun, työttömyyden tai muun vastaavan painavan syyn johdosta. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

- hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 10 vuotta tai

- on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 5 vuoden jäsenmaksut tai

- on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

8§ Seuran varsinaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään 31.5. mennessä ja syyskokous 30.10. mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

- seuran virallisella verkkosivulla, tai

- sähköpostitse jäsenrekisterissä oleville jäsenille

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kevätkokouksessa käsitellään:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) Puheenjohtaja

b) Sihteeri

c) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) Ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

6. Päätetään tarvittaessa jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä joka toinen vuosi.

9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet joka toinen vuosi

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kokouksessa esiin tulevat asiat

11. Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

e) Puheenjohtaja

f) Sihteeri

g) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

h) Ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai yksi toiminnantarkastaja ja yksi varahenkilö

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kokouksessa esiin tulevat asiat

10. Päätetään kokous

9§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

10§ Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, joukkueiden ja muiden ryhmittymien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, joukkueiden, toimikuntien ja muiden ryhmittymien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai viimeistään seuraavassa kokouksessa.

11§ Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saanut valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja huoltajajäsenmaksun maksaneelle huoltajajäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä ja aikuispelaajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12§ Seuran hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa kevätkokouksen valitsema hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan pääsääntöisesti yhdistyksen jäsenistöstä. Yksi hallituksen jäsen voi olla ns. ulkopuolinen eli ei valintahetkellä yhdistyksen jäsen. Seuran hallituksen muodostavat kevätkokouksen valitsema puheenjohtaja sekä neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallituksella voi olla enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin sekä muut erikseen nimettävät toimihenkilöt. Hallitus voi lisäksi nimetä seuralle toimihenkilöitä joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Yhdistyksessä voi toimia hallituksen alaisuudessa toimikuntia. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Myös hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja noin puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenet eivät voi kaikki olla samassa kevätkokouksessa erovuorossa. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa yhdistyksen tilikauden mukaisesti 1. toukokuuta. Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, tulee hallituksessa mahdollisesti oleva varajäsen pois jääneen sijaan, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla. Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity. Näiden sääntöjen tultua voimaan ensinnä pidettävässä yhdistyksen kevätkokouksessa valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle näiden sääntöjen mukaan.

13§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain ja näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Hallituksen tehtävänä tarkemmin on muun muassa:

- toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset

- johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa

- vastata yhdistyksen taloudenhoidosta sekä tilinpidosta

- valita hallitukselle sihteeri sekä tarvittavat johto- ja työryhmät

- Hallitus päättää joukkuemaksujen suuruudesta.

- valita ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtajan

- Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

- valita ja erottaa yhdistyksen rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä sekä muut yhdistyksen toimihenkilöt (esim. sihteeri,) sekä määrätä talousarvion puitteissa heidän palkkansa, palkkionsa ja muut

korvaukset

- valmistella yhdistyksen kokoukselle näiden sääntöjen edellyttämät tai muuten yhdistyksen kokoukselle käsiteltäväksi tulevat asiat

- laatia yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös

- laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten

- pitää yhdistyksen jäsenluetteloa ja huolehtia viranomaisille tehtävistä ilmoituksista

- hyväksyä ja erottaa jäsenet

- hoitaa yhdistyksen tiedotusta ja kontakteja muihin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin

- vastata yhdistyksen yhteistyösopimuksista

- ryhtyä muihin toimenpiteisiin, mitä yhdistyksen etu vaatii

- Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

- Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.

- Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

- Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

- Luovuttaa tilit tarkastettavaksi toiminnantarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta

14§ Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai toiminnanjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

15§ Tili- ja toimintakausi ja tilintarkastus

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 01.05 - 30.4.

16§ Asioista päättäminen yhdistyksen kokouksessa

Äänivaltaisia ovat yhdistyksen kokouksissa jäsenmaksunsa suorittaneet 15 vuotta täyttäneet pelaajajäsenet, alle 15-vuotiaiden pelaajien huoltajajäsenet (yhden pelaajan perusteella vain yksi huoltaja voi olla jäsen) sekä 18 vuotta täyttäneet toimihenkilö- ja kunniajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Alle 18-vuotiaiden nuorisojäsenten huoltajilla, jotka eivät ole huoltajajäseniä, on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

17§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen voimaan on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistön kannatus. Kokouskutsussa on mainittava erikseen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamisesta tehty päätös vahvistetaan toisessa vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aihe. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

18§ Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös Helsingissä 23.10.2023.