Seuran pelisäännöt

Oulunkylän Kiekko-Kerho ry (OKK) muodostuu yhdistyksen jäsenistä. Seuran pelisäännöt ovat ohje siitä, mitä seura joukkueilta odottaa, kuinka seuran ja joukkueen tapahtumissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja kuinka jokainen pystyy pitämään huolta seuran toiminnasta ja sen laadusta. Rekisteröityneen yhdistyksen säännöt ovat erikseen.

 • 1.KASVATUKSELLISET ARVOT JA TAVOITTEET

OKK:ssa kasvatukselliset tavoitteet ovat kaikkien ikäluokkien pelaajille samat. Ohjaajien ja valmentajien tavoitteena on kasvattaa pelaajat urheilulliseen ja terveelliseen elämäntapaan, joka takaa heille hyvän peruskunnon myönteisen, itseensä luottavan ja terveen minäkuvan omaaviksi nuoriksi, jotka osaavat iloita onnistumisistaan ja kannustaa kavereitaan epäonnistumisissakin, muiden pelaajien huomioonottamiseen ja ryhmässä toimimiseen hyväksymään erilaiset ihmiset toimimaan kärsivällisesti vaihtelevissa olosuhteissa huolehtimaan annetuista tehtävistä, varusteista ja hygieniastaan, toimimaan yhteisön sääntöjen edellyttämällä tavalla huolehtimaan koulunkäynnistä ja olemassa olevasta ympäristöstä

 • 2.JOUKKUEIDEN PELISÄÄNNÖISTÄ

Joukkueiden pelisääntöjen tavoitteena on, että joukkueet sopivat yhdessä mm. ilmapiiriä ja harjoittelua koskevista pelisäännöistä sekä muista toimintatavoista seuran linjan mukaisesti. Keskeisin pelisääntö seura- ja joukkuetoiminnan onnistumiseksi on sitoutuminen joukkueen toimintaan. On tärkeää, että sekä toimihenkilöt että pelaajat ovat sitoutuneita noudattamaan seuran ja joukkueen sääntöjä ja linjauksia/ohjeita.

Jokainen joukkue käy pelisääntökeskustelun ja vahvistaa pelisääntönsä vuosittain Jääkiekkoliiton ohjeiden ja linjan mukaisesti. Joukkueiden pelisäännöt laaditaan tässä esitettyjen seuran pelisääntöjen suuntaviivoja noudattaen. Pelisäännöt vahvistetaan joka vuosi ja toimitetaan seuralle kauden alkaessa.

 • 3.TOIMIHENKILÖT

Vapaaehtoiset seuratoimijat ovat tärkeitä seuran ja sen joukkueiden toiminnan kannalta. Toimihenkilöiden rooli on kahdensuuntainen: he huolehtivat joukkueen asioista seurassa mutta myös edustavat seuraa joukkueessa. Tästä syystä toimihenkilöiden on nautittava sekä joukkueen pelaajien, vanhempien, seurajohdon kuin toistensa luottamuksesta.

Jokaisella seuramme joukkueella tulee olla johtoryhmä, joka ensisijaisesti on vastuussa joukkueensa toiminnasta ja toimintatavoista. Johtoryhmään kuuluvat seuran nimeämät valmentajat sekä joko vanhempain/joukkuekokouksen tai seuran valitsemat toimihenkilöt eli joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja sekä mahdolliset muut johtoryhmään nimetyt toimihenkilöt kuten esim. huoltajat ja turnausvastaava. Joukkueiden valmennuskokoonpanosta päättää seura, joukkueiden muut toimihenkilöt kuten joukkueenjohtajan(t), rahastonhoitajan ja huoltajan(t) valitsee ensisijaisesti kokous. Seuran hallituksen tulee hyväksyä toimihenkilöt ennen kuin johtoryhmä on toimivaltainen. OKK:n joukkueet ovat seurajoukkueita, ja seurajoukkueet toimihenkilöineen kuuluvat seuran alaisuuteen. Näin ollen heitä sitovat yhdistyksen säännöt ja toimintatavat.

3.1 Toimihenkilöiden valinta joukkueissa

Eri toimihenkilöiden valinnasta päättää hallitus saamiensa esitysten perusteella. Avustavien toimihenkilöiden kuten esim. somevastaavan, huoltajan ja turnausvastaavan valinnasta päättävät joukkueet itse. Esityksen joukkueen valmennuskokoonpanosta tekee OKK:n valmennuspäällikkö, joukkueen toimihenkilöistä joukkueen kokous. Mikäli kokouksessa ei löydy sopivia halukkaita henkilöitä toimimaan joukkueen toimihenkilöinä, voi seura nimetä joukkueeseen toimihenkilöt, jotta joukkueen toimintaedellytykset täyttyvät. Seuran nimeämät toimihenkilöt voivat olla myös joukkueen ulkopuolisia sopivia halukkaita henkilöitä. Joukkueen toimihenkilöt valitaan yhdeksi kaudeksi kerrallaan.

Vastuuvalmentajan ja muun valmennustiimin valinnan tekee seuratyöntekijä, ja tämä valintaprosessi on täysin erillinen joukkueen muiden toimihenkilöiden valinnasta. Jokaisella valmentajalla tulee olla seuran kanssa voimassa oleva valmentajasopimus ja tämän sopimuksen hyväksyy seuran nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Toimihenkilöt koulutetaan seuran toimistolla ja toimihenkilöiden tulee lisäksi osallistua vuosittaisiin Jopox-koulutuksiin.

3.2 Toimihenkilön erottaminen

Joukkueen asioita tulee hoitaa hyvää hallintotapaa sekä OKK:n ohjeistusta noudattaen. Seuran ja joukkueiden tulee toiminnassaan noudattaa kaikkia lakeja ja asetuksia. Seuran hallitus voi erottaa joukkueen toimihenkilön, jos hän on räikeästi rikkonut seuran ohjeita, verottajan ohjeistuksia tai muita lapsi- ja nuorisourheilun tai yhdistyslain peruslinjauksia, tai muulla tavalla toiminut joukkueen tai seuran mainetta vahingoittavasti. Koska joukkueiden toimihenkilöt ovat seuran hallituksen vahvistamia, on seuran hallituksella viime kädessä oikeus tarvittaessa erottaa toimihenkilöt, riippumatta siitä kuka valinnan on tehnyt.

 • 4.JOUKKUEEN KOKOUS

Joukkueen kokous (junioreilla vanhempainkokous) käyttää päätösvaltaa joukkueen käytännön asioista ja pelisäännöistä. Kokous ei kuitenkaan voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain tai yhdistyksen hallituksen toimivaltansa puitteissa tekemien päätösten tai linjausten kanssa. Kokouksen päätösvaltaan kuuluu joukkueen säännöistä ja muista joukkueen toimintaa koskevista yleisistä periaatteista päättäminen seuran tekemien linjausten ja toimintaperiaatteiden puitteissa. Kokous päättää joukkueen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Osana joukkueen toimintasuunnitelmaa kokous päättää myös joukkueen osallistumisesta turnauksiin ja muihin yksittäisiin kilpailutapahtumiin valmennuksen näkemysten pohjalta.

Joukkueiden syyskokouksessa tulee päättää joukkueen toimihenkilöt ja kauden budjetti. Ja mikäli näihin tulee muutoksia kauden aikana, kokous tulee järjestää. Seuran syksyn vuosikokous päättää kauden hinnoista, jonka jälkeen joukkue voi pitää oman kokouksen. Kokouksiin pyydetään paikalle seuran edustaja. Kokous tulee tehdä tapahtumana Jopoxiin ja ilmoittaa ajankohta myös toimistolle. Kaikista kokouksista pitää tehdä pöytäkirja/muistio ja toimittaa seuran toimistolle tiedoksi. Pöytäkirja on hyvä viedä myös joukkueen Jopoxin Materiaalipankkiin. Poissaolleiden tulee kuitata muistio nähdyksi.

Joukkuekokous on järjestettävä vähintään kaksi kertaa kaudessa, sekä aina kun joukkueen toimihenkilöt vaihtuvat tai budjetti muuttuu oleellisesti.

 • 5.SEURAN TYÖNTEKIJÄT

OKK:n työntekijöiden tehtävänä on tukea joukkueiden toimintaa seuran sääntöjen ja linjausten puitteissa. Seura järjestää pelaajille mm, leirejä, taitokoulutoimintaa, ja pelitapahtumia. Joukkueiden valmentajille ja toimihenkilöille järjestetään säännöllisesti koulutustapahtumia. Joukkueenjohtajan tehtävät on määritelty joukkueenjohtajan oppaassa ja vuosikellossa. Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja ovat toiminnastaan vastuussa OKK:n ry:n hallitukselle.

Seuran nimeämä vastuuvalmentaja määrittelee joukkueen harjoitus- ja pelitavat seuran linjausten mukaisesti. Toimintatapojen tulee olla seuran ikäluokkakohtaisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia. Seuran valmennuspäällikkö ja muut seuravalmentajat neuvovat joukkueiden valmentajia tässä toiminnassa ja tarvittaessa puuttuvat toimintaan. Toimihenkilöillä on iso vastuu lasten ja nuorten kasvatuksesta eli tilanteista, joita tulee eteen miltei jokaisessa joukkueen tapahtumassa. Joukkueen pelisääntöjen tulee olla niin selkeät, että toimihenkilöt voivat niiden perusteella puuttua epäkohtiin ja ohjeistaa oikeat toimintatavat. Jokainen seuran jäsen on ehdottomasti velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä ja jokaisen joukkueen jäsen myös oman joukkueensa pelisääntöjä.

Seuran työntekijät hoitavat viestinnän seuran ulkopuolisten tahojen kanssa. Mieltä askarruttavissa kysymyksissä vanhemmat kääntyvät toimiston tai oman joukkueenjohtajan puoleen. Vanhemmat tai joukkueiden toimihenkilöt eivät viesti ulkopuolisiin tahoihin.

Seuran on tarvittaessa yhteydessä Jääkiekkoliittoon tai muihin tahoihin. Viestiketju: vanhempi/pelaaja→ joukkueenjohtaja → seura → Jääkiekkoliitto.

 • 6.PELAAJIEN VANHEMMAT

Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita. Vanhemmilla on päävastuu toimihenkilöiden laatiman budjetin ja toimintasuunnitelman taloudellisesta toteutumisesta. Vanhemmat ilmoittavat lapsen (alle 18-vuotias) seuraan ja samalla sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja toimintaohjeita. Lisäksi vanhemmat toimivat seuran tavoitteiden ja arvojen mukaan, sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä, joukkueen yhteisiä pelisääntöjä sekä toimimaan niiden ja SJL:n sekä alueen sääntöjen mukaan. Vanhemmat osallistuvat joukkueen vapaaehtoistyöhön yhteisen harrastuksen hyväksi sekä ymmärtävät omalta osaltaan toiminnassaan lasten harrastustoiminnan periaatteet.

Pelaajien vanhemmilta edellytetään rakentavaa ja kannustavaa asennetta lasten harrastusta kohtaan. Arvostava käyttäytyminen tuomareita, vastustajia, näiden vanhempia sekä oman joukkueen jäseniä kohtaan kuuluu OKK- henkeen. Näitä periaatteita rikkovaa henkilöä kohtaan joukkue ja seuran hallitus voivat ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla joukkueen työrauha ja seuran maine voidaan palauttaa. Toimenpiteinä voidaan käyttää mm. puhuttelua, määräaikaista kieltoa osallistua joukkueen / seuran tilaisuuksiin tai muita kurinpidollisia ja ohjaavia toimia.

Alle 15-vuotiaan pelaajan vanhempi voi liittyä seuran huoltajajäseneksi.

Pelaajien vanhemmat osallistuvat Jääkiekkoliiton Suomi Kiekko 1 -koulutukseen.

 • 7.JOUKKUEEN TALOUDENHOITO ja VARAINHANKINTA

Joukkue voi muodostaa yhden, kaksi tai useampia joukkueita, jotka voivat taloudellisesti ja harjoitusten osalta toimia yhtenä tai useampana ryhmänä. Tyypillisesti nuoremmissa ikäluokissa toimitaan yhtenä ryhmänä ja vanhemmissa kahtena erillisenä organisaationa.

OKK:n joukkueet tekevät kullekin toimintakaudelle joukkueensa talousarvion, tulo ja menoarvion. Budjetin tekevät joukkueen rahastonhoitaja, joukkueenjohtaja ja vastuuvalmentaja yhdessä. Tämän budjettisuunnitelman joukkueenjohtaja esittelee joukkueen kokoukselle. Hyväksytty budjettisuunnitelma on toimitettava toimintasuunnitelman liitteenä seuran hallitukselle (toimistolle) ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan tilikauden aikana. Jos joukkueella on velkoja seuralle kauden aikana, voi hallitus pidättää joukkueen jäävuorot pois käytöstä.

Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa tai rahaa varataan stipendien jakoon.

Joukkueen varojen käyttöä valvovat rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on seuran hallituksella. Joukkueeseen hyväksytty pelaaja ja/tai hänen vanhempansa allekirjoittaa pelaajasopimuksen kausittain, jossa on kuvattu pelaajan oikeudet ja vastuut, mm. maksujen maksamisesta ja kaudelta kerättävän maksun suuruus. Taloudellinen vastuu seuran suuntaan on rahastonhoitajalla ja joukkueenjohtajalla yhdessä.

Joukkueiden budjetit ja tilinpäätökset sekä hallituksen budjetti yhdistetään seuran budjetiksi ja tilinpäätökseksi, jonka tarkastavat seuran toiminnantarkastaja. Joukkueella voi lisäksi olla myös omat sisäiset toiminnantarkastajat. OKK:n vuosikokous hyväksyy seuran budjetin syyskokouksessa.

 • 8.PELAAJIEN TASA-ARVOINEN KOHTELU

Yhdenvertaisuuden vaatimus perustuu yhdistyslakiin. Urheiluseuran ja joukkueen on kohdeltava jäseniään tasavertaisesti. OKK:n kaikki jäsenet ovat keskenään tasavertaisessa asemassa, mikä tarkoittaa, että jokaisella pelaajalla on joukkueessa samat velvollisuudet ja oikeudet.

Yhdenvertaisuusvaatimus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkia pelaajia pitäisi seurassa kohdella täsmälleen samalla tavalla. Pelaajat voidaan esim. jakaa erilaisiin ryhmiin mm. ikänsä, taitotasonsa ja motivaationsa perusteella. Ryhmien sisäiset toimintatavat voivat poiketa toisistaan ja seura voi tarjota eri ryhmille erilaisia etuja. OKK:ssa voi olla kilpatason joukkueita, joiden kohdalla pätevät kilpaurheilulliset periaatteet, joiden pohjalta valmentaja tai seuratyöntekijä tekee päätöksensä parhaaksi katsomallaan tavalla. Näistä on kuitenkin tiedotettava pelaajien vanhemmille.

Oikeuksien lisäksi joukkueen jäseniä koskevat samat velvollisuudet, kuten seuran ja joukkueen maksuista huolehtiminen.

 • 9.YHTEISÖLLISYYS, TOISISTA HUOLEHTIMINEN JA TOISTEN TUKEMINEN

Seuran toiminta lähtee liikkeelle yksilön tarpeista. Jokaisella tulee olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja jääkiekkoa omien tarpeidensa mukaisesti. Me OKK:ssa otamme kaikki mukaan toimintaamme tasa-arvoisina ja hyväksymme erilaisuuden ja kunnioitamme sitä.

Joukkueen toiminnan tason yksi tärkeimmistä mittareista on taidollisten suoritusten ja pelillisen menestyksen lisäksi joukkuehenki. Joukkuehenki on ainakin osaksi vastakaikua siihen, miten meitä itse kutakin arvostetaan omassa osassamme joukkueessa. Kannustamme toisiamme myös heikompana päivänä ja teemme yhdessä töitä sekä joukkueen omien tavoitteiden, että joukkuehengen eteen. Kaikessa joukkueen toiminnassa tulee myös huomioida seuran toiminta-ajatus ja arvot, perustuen Suomen Jääkiekkoliiton vastaaviin.

 • 10. YHTEISISTÄ TILOISTA HUOLEHTIMINEN

Jokaisen joukkueen tulee huolehtia tapahtumapaikkojen kunnosta. Jokainen ryhmä on velvollinen huolehtimaan jäähalleille pois sinne tuomansa tavarat. Ilmoittamalla epäkohdista seuralle tai jäähallin/koulun salin vahtimestarille pystymme yhdessä puuttumaan ajoissa harjoitusolosuhteisiimme. Seura antaa jäsenistölleen ohjeistuksen hallien, salien, kenttien ja niillä olevien vuorojen käytöstä. Jokaiselle harjoitusryhmälle on tärkeää antaa harjoitusrauha. On ensiarvoisen tärkeää puuttua rohkeasti epäkohtiin (jään vahingoittaminen tai vastaava toiminta) tai harjoittelurauhan häirintään heti kun niitä ilmenee. Harjoittelu- ja peliolosuhteiden tulee olla jokaiselle joukkueelle mahdollisimman hyvät, siis myös edelliselle, viereiselle ja seuraavalle ryhmälle.

 • 11. HYVÄT TAVAT JA KIELENKÄYTTÖ

OKK vaatii jäsenistöltään, joukkueiltaan, toimihenkilöiltään sekä pelaajien vanhemmilta hyvien tapojen mukaista käyttäytymistä sekä kielenkäyttöä.

Kunnioita Peliä -arvojen kunnioittamisen ja arvostamisen tulee näkyä niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Sekä joukkueen pelaajien, toimihenkilöiden kuin pelaajien vanhempien tulee kommunikoida toistensa ja muiden joukkueiden ja näiden edustajien kanssa asiallisesti. Kunnioita peliä -arvot tulee käydä läpi jokaisessa joukkuekokouksessa.

 • 12. SEURAN EDUSTAMINEN

Jokaisessa seuran tai seuran joukkueen tapahtumassa seuralaiset edustavat OKK ry:tä. Koska kuulumme seuramme jäsenistöön, noudatamme seuran ohjeita ja linjauksia myös kentän ulkopuolella. Kaikilla seuran joukkueilla tulee olla yhtenäiset peliasut. Joukkueiden muissa vaatteissa käytetään seuran virallista logoa. Seuratuotteita saa ostaa toimistolta tai verkkokaupasta.

 • 13. PÄIHTEETÖN PELIKENTTÄ

OKKn tavoitteena on kasvattaa pelaajat urheilulliseen elämäntapaan. Siihen eivät kuulu alkoholin, huumaavien aineiden tai nuuskan käyttö eikä tupakointi. Nämä ovat kiellettyjä kaikissa seuran tilaisuuksissa. Joukkueiden toimihenkilöiden ja vanhempien velvollisuus on olla hyvänä esimerkkinä sekä huolehtia asiaan liittyvästä ohjauksesta ja valvonnasta.

 • 14. JÄÄVUOROT JA NIIDEN HALLINTA

OKK on muiden helsinkiläisten seurojen kanssa yhteistyössä Jääkenttäsäätiön jäänjakotoimikunnassa, joka jakaa keskitetysti jääaikaa Helsingin kaupungin alueella olevista halleista. OKK:ssa junioreiden käyttämille jäälle lasketaan keskituntihinta, eli kaikille joukkueille jään hinta on sama riippumatta paikasta tai ajasta.

OKK:ssa on Jäänjakaja, joka jakaa seuran saamat jäät eri ikäluokille SJLn harjoitussuositusten mukaisesti. Pyrimme jakamaan joukkueille vakiovuoroja, jotta perheet ja pelaajat saavuttaisivat paremman elämänhallinnan.

Joukkue on vastuussa saamistaan jäävuoroista. Mikäli joukkue ei käytä saamaansa jäävuoroa, on asia ilmoitettava välittömästi jäänjakajalle. Jäänjakaja tarjoaa vapautuvaa jäävuoroa ensin seuran omille joukkueille ja sen jälkeen muille käyttäjille. Jos vapautuvalle jäävuorolle ei löydy käyttäjää, laskutetaan joukkuetta vaikkei se vuoroaan käyttäisikään.

OKK harjoittelee Malmin ja Oulunkylän jäähalleissa. OKK on Malmin hallin yksi perustajaseuroista.

 • 15. PELIPASSI

Pelipassi on oikeus osallistuja Suomen Jääkiekkoliiton alaiseen toimintaan. Pelipassin hankkii jokainen pelaaja itse Suomi-sportista. Pelipassin voi korottaa itse ylemmäksi. Joukkueenjohtaja lisää pelipassin numeron Jopoxiin jäsennumerokohtaan, joten jojolla on tiedossa kaikkien pelipassin numerot tarvittaessa.

 • 16. SOME-SÄÄNNÖT

Sosiaalinen media osana joukkueen arkea - pelisäännöt somen ja WhatsAppin käyttöön

(SJL 22.11.2022)

Vaikka joukkueen ja seuran asioista tiedottaminen tapahtuu aina seuran virallisten kanavien kautta, jokainen joukkueen jäsen viestii myös omissa verkostoissaan ja kanavillaan. Sosiaalista mediaa aktiivisesti käyttävien onkin hyvä muistaa, että sosiaalisessa mediassa edustetaan paitsi omaa itseään, myös joukkuetta ja seuraa.

Seurassa on hyvä linjata, millä periaattein joukkueet voivat perustaa omia some-kanavia, etenkin, jos kanavilla käytetään seuran nimeä ja/tai logoa. Kun seuran yleiset linjaukset on tehty, joukkueen kesken kannattaa sopia yhteisistä pelisäännöistä sosiaalisen median osalta. Oikein käytettynä sosiaalinen media on loistava mahdollisuus viedä jääkiekon ilosanomaa eteenpäin. Malttia ja harkintaa kuitenkin tarvitaan. Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen avulla voidaan välttyä ylilyönneiltä ja virheiltä, joita sosiaalisen median käyttöön voi sisältyä. OKK:n säännöt tekstin lopusssa.

Kun pelisäännöistä on sovittu, lähtökohtana on että kaikki joukkueen toiminnassa mukana olevat sitoutuvat niitä myös noudattamaan. Yhdessä kannattaa sopia myös siitä, mitä seuraa jos sääntöjä rikotaan - huono käytös tai kiusaaminen eivät kuulu sosiaaliseen mediaan sen enempää kuin jääkiekkokaukaloon tai elämään yleisestikään.

Tässä pelisääntöjen laatimista varten kymmenen kohdan muistilista, jota voi vapaasti kopioida, jakaa ja hyödyntää:

1)Sosiaalisessa mediassa voi yhteisistä asioista kertoa vasta, kun asioista on ensin tiedottanut joukkue/seura.

2)Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Muiden joukkueen jäsenten kuvia tai tietoja ei saa julkaista ilman lupaa, sama koskee myös muiden joukkueiden jäseniä.

3)Joukkueen on hyvä muistaa, että lupa alaikäisten kuvien käyttöön tarvitaan huoltajilta.

4)Valokuvia tai videoita pukuhuoneesta, joukkueen harjoituksista tai muista yhteisistä tapahtumista saa käyttää sosiaalisessa mediassa vain, jos siihen on joukkueenjohdon ja kuvissa esiintyvien joukkuekavereiden lupa. Pelitapahtumat ovat sen sijaan julkisia tapahtumia ja niissä kuvaaminen on sallittua ilman erillistä lupaa.

5)Pelin alla keskitytään pelaamiseen. Joukkue sopii yhdessä, kuinka paljon ennen peliä sosiaalinen media ja mobiililaitteet kytketään pois päältä.

6)Päivitykset tai niissä esiintyvät linkkaukset eivät saa vaikuttaa negatiivisesti seuraan, joukkueeseen tai sen jäseniin.

7)Päivityksissä ei kuulu arvostella muiden tai oman joukkueen jäseniä, turnauksen järjestäjiä, toimitsijoita ja tuomareita.

8)Päivitykset, jotka voidaan tulkita provosoiviksi, rasistisiksi tai seksistisiksi eivät kuulu joukkueurheiluun eivätkä hyvään käytökseen - kiusaaminen on kiusaamista myös sosiaalisessa mediassa.

9)Kaikki asiat eivät kuulu sosiaaliseen mediaan. Näitä ovat mm. lääkintään/joukkueen jäsenten terveydentilaan liittyvät asiat, joukkueen strategiat, sisäiseen käyttöön tarkoitetut motivointivideot, mahdolliset oman tai muiden joukkueiden illanvietot.

10)Joukkueella ja seuralla on virallisia yhteistyökumppaneita, joiden satsausta toimintaan tulee kunnioittaa. Sosiaalisessa mediassa ei kannata ottaa kantaa kumppaneita vastaan tai räikeästi ajaa kilpailevien yritysten asiaa.

Joukkueen kesken kannattaa myös keskustella siitä, että päivityksistä jää aina jälki. Hetken huumassa tehtyä päivitystä ei saa pois, jos joku on sen ehtinyt jo jakamaan. Ja koskaan et tiedä, minkä lumipalloefektin kiukuspäissään tehty päivitys voi saada aikaan. Erityisesti nuorten pelaajien kannattaa miettiä kaksi kertaa, haluaako oman päivityksensä jäävän elämään ja muistuttavan itsestään tulevaisuudessa.

Säännöt myös WhatsApp-käyttäytymiselle

Monessa joukkueessa on käytössä erilaisia WhatsApp-ryhmiä, joissa pelisäännöt ovat tarpeen siinä missä julkisilla some-kanavilla. Kun säännöt on sovittu, on muiden helpompi puuttua mahdolliseen asiattomaan käytökseen ja kielenkäyttöön.

Nyrkkisääntönä on hyvä muistaa, että kiusaaminen on kiusaamista myös somessa tai WhatsAppissa. Jokaisen huumorintaju ja kestokyky ovat erilaiset: sen minkä toinen kokee vitsiksi voi toisen mielestä olla loukkaavaa ja ahdistavaa.

Kannattaa myös muistaa, että vaikka WhatsAppissa viestitään ryhmissä, on keskustelu julkista: kuka tahansa ryhmän jäsenistä voi jakaa viestin, kuvan tai videon eteenpäin ja näin ryhmässä lähetyt viestit voivat päätyä myös kolmansien osapuolien saataville. Vastuu viestittelyn sisällöstä on aina jokaisella käyttäjällä itsellään.

Keskustelut ryöpsähtävät WhatsAppissa helposti käsistä ja välillä kännykät piippailevat eri WhatsApp-ryhmien ansiosta liiankin tiheästi ja ei-toivottuina aikoina. Onkin hyvä sopia siitä, minkälaiset viestit jaetaan koko ryhmän kesken WhatsAppissa. Esimerkiksi vain muutamaa henkilöä koskettavat asiat on parempi viestiä suoraan niiden kesken, joita asia koskettaa, ja näin säästää muut turhilta viesteiltä.

Oikein käytettynä WhatsApp toimii hyvänä viestintä- ja tsemppauskanavana niin pelureille kuin muillekin seuran tai joukkueen toiminnassa mukana oleville.

Seuralle on avattu oma IG-kanava, joka löytyy käyttäjänimellä @oulunkylankiekkokerho.

Tilin päivityksestä ja sisällöntuotannosta vastaa erikseen nimetyt henkilöt.

Tilin tarkoituksena on toimia nettisivujen ja Facebookin ohessa, yhtenä seuran viestinnän ja markkinoinnin kanavista. Ajatuksena on jakaa seuran arkea toimintaa mahdollisimman monipuolisesti. Jopoxissa kannattaa myös omasta profiilista käydä katsomassa kuvausluvat kuntoon.

Keneltäkään ei odoteta tai edellytetä osallistumista sisällön tuotantoon, mutta mikäli aiheeseen kokee kiinnostusta tämä olisi tietysti hienoa. Mikäli siis harjoituksista tai esim. peleistä saa hyviä kuvia tai videoita, niitä voi lähettää toimistolle, jonka jälkeen erikseen nimetyille henkilöt huolehtivat sitten lopusta.

Koska kyseessä on seuran profiili, kuvat pyritään ottamaan aina niin, että ketään yksittäistä pelaajaa ei pystytä tunnistamaan. Näin pyritään toimimaan varsinkin pienempien harrastajien kohdalla.

Jos teette itse julkaisuja omissa tai joukkueenne sosiaalisessa mediassa, toivomme aihetunnisteita:

#oulunkylankiekkokerho (#oulunkylänkiekkokerho)

#okk

#jääkiekko

#oulunkylä

Katso myös:

Yhdistyksen säännöt

Talousohjesääntö

Hallitus hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2023.

OKK pelisäännöt 2023-2024.pdf