Seuran säännöt

Oulunkylän Kiekko-Kerho ry

TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Oulunkylän Kiekko-Kerho ry, ja sen kotipaikka ja toiminta-alue on Helsinki.

Yhdistys on perustettu 24.03.1973 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua. Lähinnä Seura keskittyy jääurheiluun eri ikäluokissa.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

- kilpailutoimintaa

- koulutustoimintaa

- valmennus- ja harjoitustoimintaa

- nuorisotoimintaa

- tiedotus- ja suhdetoimintaa

- kuntoliikuntaa

- muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa

- vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä

- hankkia varoja järjestäen turnauksia, huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, myymällä mainostilaa, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran junioripelaajia ovat pelaajat, jotka pelaavat G-A juniorijoukkueissa.

Varsinaisina jäseninä olevien junioripelaajien osalta voidaan vuosikokouksessa päättää, että jäsenmaksu on porrastettu ns. pelaavien sisarusten määrän mukaan seuraavasti;

toisen sisaruksen maksu on 65 % jäsenmaksusta, kolmannen sisaruksen ja siitä eteenpäin; 15% jäsenmaksusta per sisarus.

Täyden jäsenmaksun maksaneen alle 15 vuotiaan varsinaisen jäsenen huoltaja voidaan hyväksyä huoltajajäseneksi.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi ja aikuispelaajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi jäseneksi myös oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä ja aikuispelaajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Jäsenmaksun maksaminen on edellytyksenä seurassa pelaamiselle.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintakauden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin seuran sääntöjä ja tarkoitusta. Hallitus voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla on kuitenkin oikeus tulla hallituksessa kuulluksi ja samalla kuulla erottamispäätöksen perustelut. Kuulluksi tulemisesta on ilmoitettava kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Hallitus on kutsuttava koolle kuulemistilaisuutta varten kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun erotettu on pyytänyt saada tulla kuulluksi.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien liittymismaksujen sekä varsinaisilta jäseniltä perittävien jäsenmaksujen, huoltajajäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen ja aikuispelaajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain kevätkokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä mitään maksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

- hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 10 vuotta tai

- on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 5 vuoden jäsenmaksut tai

- on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään touko-kesäkuussa ja syyskokous pidetään syys- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

- sanomalehti-ilmoituksella seuran toiminta-alueella julkaistavassa yleisessä sanomalehdessä

10 § Varsinainen kokous

Kevätkokouksessa käsitellään

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) Puheenjohtaja

b) Sihteeri

c) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) Ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kannattaja, huoltaja-, ja aikuispelaajajäsenmaksujen suuruus

6. Päätetään tarvittaessa jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kokouksessa esiin tulevat asiat

9. Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

e) Puheenjohtaja

f) Sihteeri

g) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

h) Ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

9. Päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet joka toinen vuosi.

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kokouksessa esiin tulevat asiat

12. Päätetään kokous

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saanut valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja huoltajajäsenmaksun maksaneelle huoltajajäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä ja aikuispelaajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään 5 ja enintään 7 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi tarvittaessa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitusta johtaa puheenjohtaja ja kullekin hallituksen jäsenelle nimetään oma vastuualue seuraavista toiminta-alueista;

* operatiivinen toiminta

* valmennus

* taloudenhoito

* varainhankinta

* juniorijoukkueiden toiminta

* aikuisjoukkueiden toiminta

* kurinpitoasiat

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.

2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.

3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.

4. Vastata seuran taloudesta.

5. Pitää jäsenluetteloa.

6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.

7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.

8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.

10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kokousta

15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 01.06 – 31.05.

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai toiminnanjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös Helsingissä 28.3.2007


   
Lisää uutisia
Oulunkylän Kiekko-Kerho
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
Ilmoittautuminen
Palautteet
Ilmoittaudu mukaan luistelu- ja kiekkokouluun
Kategoriat